บริการด้านศุลกากร            
-บริการพิธีศุลกากรไร้เอกสาร            
-บริการจัดทำเอกสารนำเข้าและส่งออก