ใบรับรอง
ใบรับรองจาก สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย (TAFA)        1

ใบรับรองจาก สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)        

ใบรับรอง การให้บริการด้านพิธีการศุลกากร